Het Rood Verzetsfront 1976-1988

Het Rood Verzetsfront was een militante organisatie in Nederland. In het eerste jaar van haar bestaan beschreef ze zichzelf als volgt:

« Het Rood Verzetsfront is een organisatie die in overleg en samenwerking met revolutionaire organisaties in Europa is opgericht en die wil trachten een gat in de linkse beweging in Europa op te vullen. Het Rood Verzetsfront onderkent het feit dat West-Europa, met name de BRD, direct steun verleent aan de volkerenmoord in Indo-China en nog steeds medeverantwoordelijk is voor de onderdrukking, uitbuiting en uitroeiing van bevolkingsgroepen in de 3e wereld. Dat de BRD de belangen van het US-imperialisme militair, politiek en economisch in West-Europa veilig moet stellen (NATO, Europese Conventie ter bestrijding van terrorisme en het vormen van een Europese Bondsstaat). Dat kameraden die zich hiertegen verzetten, vervolgd, gevangen genomen, gefolterd en vermoord worden. Dat deze kameraden door middel van de psychologische oorlogvoering systematisch gecriminaliseerd, geļsoleerd en geliquideerd worden. Dat anti-imperialistisch verzet terrorisme genoemd wordt. In de poging de kameraden uit de anti-imperialistische verzetsgroepen tegen criminalisering, isolering en liquidatie te beschermen stelt het Rood Verzetsfront zich tot doel via haar publicatiemogelijkheden de strijd van de kameraden te verklaren en solidariteit met hen te organiseren. We zullen in onze publicaties het woord geven aan onze strijdende kameraden omdat wij hen nodig hebben als kameraden in het verzet. En wanneer onze verschillende vormen van verzet terrorisme genoemd worden dan zijn wij allemaal terroristen, omdat wij dit systeem van bonzen, managers, smerissen, rechters tot in alle facetten afwijzen. Het Rood Verzetsfront gaat ervan uit, dat alle bevolkingsgroepen en klassen, die slachtoffer zijn van staatsterreur, onderdrukking, of uitbuiting, de plicht hebben zich tegen dit geweld te verzetten en hierbij geholpen dienen te worden. Hoewel het Rood Verzetsfront niet kritiekloos staat tegenover iedere vorm en daad van verzet, acht het Rood Verzetsfront het aan de onderdrukten zelf, te bepalen hoe hun verzet te voeren. Om het onderdrukkende geweld en het uitbuitende systeem effectief te bestrijden streeft het Rood Verzetsfront ernaar samen te werken met alle nationale en internationale krachten op basis van antifascisme en anti-imperialisme. Het Rood Verzetsfront is een organisatie die tot doel heeft:

·         hulp te bieden aan bevolkingsgroepen die zich verzetten tegen de huidige machtsverhoudingen, de toenemende repressie en het opkomend fascisme,

·         het bestuderen, analyseren en doorgeven van gevolgde tactieken, met het doel het verzet te sterken en van begane fouten te leren,

·         het onderzoeken en aan de kaak stellen van de praktijken van de diverse inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

·         bekendheid te geven aan de wijze van verzet van verschillende groeperingen en de daar tegenovergestelde repressie,

·         directe hulp te verlenen aan hen die door hun verzet of actieve solidariteit in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitiėle autoriteiten.

In de praktijk probeert het Rood Verzetsfront haar doelstellingen te realiseren door het uitgeven van bulletins, specials en actuele informatie, het organiseren van bijeenkomsten en demonstraties en het verspreiden van pamfletten en vlugschriften. »

Het Rood Verzetsfront heeft van allerlei guerrillagroeperingen zoals de Cellules Communistes Combattantes de teksten en verklaringen vertaald en verspreid.